Shanghai Zhongzhou Fin Calibration Equipment Manual